Menu Zavřeno

Zákony

Zákon o účetnictví
Zákon o daních z příjmů
Daňový řád
Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Zákon České národní rady o místních poplatcích
Zákon České národní rady o požární ochraně
Občanský zákoník
Zrušeno k 01.01.2014
Občanský zákoník
Zákon o hospodaření energií
Zákon České národní rady o dani z nemovitých věcí
Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
Zrušeno k 01.01.2014
Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Ostatní předpisy

Energie, služby, vyúčtování

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele (platnost do 31.12.2015)
platnost do 31.12.2015
Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
Metodický pokyn k zákonu č. 67/2013 Sb. a vyhlášce 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Revize a kontroly

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vlastnictví a nájmy nemovitostí

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku; Komentovaný vzor nájemní smlouvy

Účetnictví a daně

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

Bruntál - předpisy

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Bruntál
Zásady o převodu nemovitých věcí formou prodeje

Ostatní

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)
Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích